Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych reprezentuje społeczny ruch naukowcy którego działania służy rozwojowi nauki, dydaktyki i ich upowszechnianiu w kraju i za granicą.

Celem Towarzystwa jest:

 1. rozwijanie i upowszechnianie nauk weterynaryjnych w Polsce,
 2. inspirowanie prac naukowo-badawczych w zakresie tych nauk,
 3. inspirowanie i popieranie realizacji programów kształcenia i specjalizacji w zawodzie weterynaryjnym,
 4. reprezentowanie polskich nauk weterynaryjnych.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie naukowych kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i wystaw,
 2. ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za działalność i prace naukowe,
 3. organizowanie działalności popularyzatorskiej w zakresie nauk i zawodu weterynaryjnego,
 4. realizowanie współpracy z władzami i organizacjami społecznymi oraz placówkami i stowarzyszeniami naukowo-badawczymi dla osiągnięcia swych zadań statutowych,
 5. współpracę z międzynarodowymi oraz innych krajów organizacjami weterynaryjnymi, reprezentowanie polskich nauk weterynaryjnych na kongresach, zjazdach i sympozjach międzynarodowych oraz organizowanie wymiany doświadczeń w skali międzynarodowej w zakresie prezentowania polskich nauk weterynaryjnych za granicą i korzystania z osiągnięć innych krajów w tym zakresie,
 6. opiniowanie prac i przedsięwzięć z zakresu nauki i kształcenia weterynaryjnego,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie obowiązujących przepisów,
 8. utrzymanie biblioteki i muzeum weterynaryjnego
 9. prowadzenie działalności w zakresie historii nauk i zawodu weterynaryjnego oraz inspirowanie prowadzonych w tym względzie przedsięwzięć,
 10. podejmowanie innych form działalności zgodnych z postanowieniami statutu i przepisami prawnymi.
Rozmiar czcionki
Kontrast